július 20, 2024
megbízási szerződés

Karrier tanácsadás üléseken sokszor találkozom olyanokkal, akik egyéni vállalkozóként működnek, vagy egyéni vállalkozóvá szeretnének válni az alkalmazotti státusz helyett.

Ha úgy döntesz, egyéni vállalkozóként folytatsz tevékenységet, nem vonatkozik rád a munka törvénykönyve. Ilyenkor megbízási szerződés, vagy vállalkozói szerződés szabályozza a tevékenységedet. Fontos megértened, mik a különbségek.

Eredmény vagy feladatellátás

Az egyik esetben a szerződés az elvégzett tevékenység eredményéhez kapcsolódik, azaz a szerződő partner valamilyen elkészült termék leszállítására vállal kötelezettséget, a másik esetben valamilyen feladat elvégzésére szegődik, annak gondos ellátását vállalja. Így a díjazás alapja is eltér a két szerződésfajta között.

Utasítás joga, költségek, eszközök, szerződés megszüntetése

Az egyik esetben te döntesz a vállalt munka részleteiről, a másik esetben előírhatják, mit hogyan tegyél. Nem mindegy, melyik fél vállalja a felmerülő költségeket, illetve ki biztosítja a munkaeszközöket. Különbözőek a szerződés megszüntetésére/megszűnésére vonatkozó szabályok is. Különbség van abban is, hogy személyesen vagy-e köteles eljárni, vagy bevonhatsz mást.

Itt a megbízási szerződéssel foglalkozunk.

Megbízási szerződés jellemzői

 1. A megbízott egy feladat gondos ellátására vállal kötelezettséget. A megbízott hozzájárul egy adott eredmény eléréséhez, de nem egyedül felelős érte.
 2. Díjazás akkor jár a megbízottnak, ha szakszerűen és gondosan ellátja a feladatát.
 3. A megbízás ellátásához szükséges költségek a megbízót terhelik. A megbízó szerzi be és biztosítja a munkaeszközöket.
 4. A megrendelő beleszólhat abba, hogy a megbízott hogyan végezze a munkáját, részletes utasításokat adhat a megbízottnak.
 5. A felek közös megegyezéssel vagy valamelyik fél felmondásával szüntethetik meg a megbízási szerződést.
 6. A megbízott személyesen kötelezett eljárni, kivéve, ha a megbízó előzetesen hozzájárult más személy közreműködéséhez.

Megbízási szerződés minta, ingyenes, 2022

 

Megbízási szerződés

 1. A jelen megbízási szerződés létrejött

egyrészről …………………………………… (név)

…………………………………… (cím, születési hely és idő)

megbízó – a továbbiakban Megbízó-,

másrészről …………………………………… (név)

…………………………………… (cím, születési hely és idő) megbízott – a továbbiakban Megbízott

a továbbiakban együttesen: Felek – között az alulírt helyen és időben, az alábbi feltételek szerint.

Megbízó megbízza Megbízottat a következő tevékenység/feladat elvégzésével: …………………………………………………………

A tevékenység részletezése: ……………………………………………………………….

 1. Jelen megbízás …………… (év) ……………………… (hónap) …… napjától …………… (év) ……………………… (hónap) …… napjáig szól.
 2. A szerződés teljesítése során Megbízott köteles megbízott utasításait követni, melyektől kizárólag a törvényben meghatározott esetekben térhet el, továbbá Megbízottat ellátott tevékenységéről rendszeresen tájékoztatni.
 3. Megbízott a ……………… (összeg) Ft,- azaz ……………………………… (összeg betűvel kiírva) forint megbízási díjra jogosult, mely a megbízás teljesítésével egyidejűleg esedékes.
 4. Megbízó jelen szerződés aláírásával egyidejűleg átad Megbízott részére ……………………………… (összeg) Ft- azaz …………………………… (összeg betűvel kiírva) forint összeget a megbízás teljesítésével rendszerint együtt járó költségek előlegezésére. Megbízott az összeg átvételét jelen szerződés aláírásával elismeri. Megbízott kijelenti, hogy a Megbízással kapcsolatosan más költsége nem merül fel.
 5. Jelen szerződést rendes felmondással bármelyik fél felmondhatja. Megbízó felmondása esetén köteles megtéríteni Megbízottnak a felmondással okozott kárt, kivéve, ha a felmondásra Megbízott szerződésszegése miatt került sor. Ha a szerződést Megbízott alkalmatlan időben mondta fel, köteles megtéríteni Megbízónak a felmondással okozott kárt, kivéve, ha a felmondásra Megbízó szerződésszegése miatt került sor.
 6. Megbízó kötelezettséget vállal arra, hogy a tevékenységgel kapcsolatos esetleges változásokról, valamint az azzal összefüggő egyéb lényeges körülményekről Megbízottat haladéktalanul, legfeljebb 24 órás késedelemmel tájékoztatja.
 7. Megbízott más közreműködőt, teljesítési segédet kizárólag Megbízó előzetes hozzájárulásával vehet igénybe.
 8. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv megbízásra vonatkozó rendelkezései (6:272-279. §) az irányadók.

Felek a jelen szerződést – annak áttanulmányozása és értelmezése után – mint akaratukkal mindenben megegyezőt …… eredeti példányban tanúk előtt jóváhagyólag aláírták.

 

Kelt: ……………… , ……… év ……………… …… napján.

……………………………..                                    ……………………………..

Megbízó                                                    Megbízott

Tanúk:

 1. Név: ……………………………… Cím: ………………………………

Aláírás: ……………………………

 1. Név: ……………………………… Cím: ………………………………

Aláírás: ……………………………

Szeretettel,

Tomori Nóra, karrier tanácsadó, életvezetési tanácsadó, karrier coach